2552/08/23

ปลวก กับข้อมูลความรู้เรื่องปลวกปลวก (Termite)

ปลวกเป็นแมลงที่สำคัญในแง่ของเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก มีทั้งคุณและโทษ ปลวก จัดเป็นสังคมส่วนหนึ่งของป่าไม้ที่สำคัญ เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายในระบบนิเวศ โทษของปลวกนั้นเกิดขึ้น เพราะว่าปลวกเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสเป็นอาหารหลักในการดำรงชีวิต โดย เซลลูโลส เป็นส่วนประกอบสำคัญของเนื้อไม้ ดังนั้นปลวกจึงเข้าทำลายไม้ หรือ โครงสร้างอาคารบ้านเรือน รวมถึงวัสดุข้าวของ เครื่องเรือน เครื่องใช้ ต่าง ๆ ที่ทำจากไม้ และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผลิตจากส่วนผสมของ เซลลูโลส หรือ มี เซลลูโลส เป็นส่วนประกอบ

ในประเทศไทย ปลวกแพร่กระจายอยู่กว่า 150 ชนิด แต่มีเพียง 10 ชนิดเท่านั้ที่ต่อให้เกิดความเสียหายต่อไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์

ปลวกใต้ดิน จัดเป็นปลวกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด โดยก่อให้เกิดความเสียหายของอาคารบ้านเรือน คิดเป็นมูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท การเข้าทำลายของปลวกชนิดนี้เริ่มจาก ที่อยู่อาศัยใต้พื้นดิน ท่อทางเดินใต้ดิน ทะลุขึ้นมาตามรอยแตก ของคอนกรีต หรือรอยเชื่อต่อระหว่างผนัง เสา คานคอดิน เพื่อเข้าไปทำลายโครงสร้างไม้ต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น เสาและคานไม้ พื้นปาเก้ คร่าวเพดาน คร่าวฝา ไม้วงกบ ประตู และ หน้าต่าง

ในการดำรงค์ชีวิตของปลวกใต้ดิน นอกจากอาหารแล้ว ความชื้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของปลวกอีกประการหนึ่ง ข้อมูลทางชีววิทยา และ นิเวศวิทยา ของปลวกนี้ ช่วยให้สามารถวางแผน และ วางแนวทางในการควบคุม ปลวกประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีดำเนินการหลายวิธี เช่น การทำให้พื้นดินภายในอาคารเป็นพิษ การทำแนวป้องกันใต้อาคารที่ปลวกใต้ดินไม่สามารถเจาะผ่านได้ หรือ การทำให้เนื้อไม้เป็นพิษ ปลวกใช้ทำอาหารไม่ได้ การดำเนินการมีทั้งการใช้สารเคมี และ ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งขั้นตอนในการควบคุมปลวกนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยลดความเสียหาย และ ช่วยยืดอายุการใช้ประโยชน์ไม้ให้คงทนถาวรยิ่งขึ้น

ความสำคัญของปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่มีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจมาก คือ มีทั้งประโยชน์และโทษ

ประโยชน์ที่ได้รับจากปลวก ปลวกเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญ มากในระบบนิเวศวิทยา ป่าไม้ คือ

ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ได้แก่เศษไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ และ ส่วนต่าง ๆ ของพืช ที่หักร่วง ล้มตายทับถมกันอยู่ในป่า แล้วเปลี่ยนให้กลายสภาพเป็น ฮิวมัส ในดิน เป็นกระบวนการหมุนเวียนธาตุ อาหารจากพืชไปสู่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้พรรณพืชทุกระดับ ในป่าธรรมชาติ เจริญเติมโตสมบูรณ์
บทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหาร ในระบบนิเวศน์ นอกจากจะช่วยให้พืชในป่าเจริญเติมโตแล้ว ยังเป็นอาหารของสัตว์ป่าได้อีกด้วย โดยตัวปลวกเองเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยโปรตีน ของสัตว์ขนาดเล็กหลายชนิด เช่น ไก่ กบ นก คางคก และ สัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ ซึ่งจะกลายเป็นอาหารสัตว์ใหญ่ต่อไปเป็ทอด ๆ
เป็นแหล่งผลิตโปรตีนสำคัญ ของมนุษย์ โดยปลวกบางชนิดสามารถสร้างเห็ดโคน ซึ่งเป็นอาหารอันโอชะและมีราคาแพง สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้โดยมีเชื้อราที่อยู่ในปลวกหลายชนิดช่วยในการผลิต
จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของปลวก สามารถผลิตเอ็นไซม์บางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำมาพัฒนาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม หรือ ใช้ในการแก้ไขควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป เช่น การย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืช ที่มีฤทธิ์ตกค้างนานหรือ การกำจัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น
โทษที่เกิดจากปลวก ปลวกเป็นแมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อ

กล้าไม้ และ ไม้ยืนต้นในป่าธรรมชาติและสวนป่า
ไม้ใช้ประโยชน์ที่อยู่กลางแจ้ง
ไม้ใช้ประโยชน์ที่เป็นโครงสร้างภายในอาคารบ้านเรือน
วัสดุของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำมาจากไม้ และ พืชเส้นใย เช่น โต๊ะ ตู้ กระดาษ หนังสือ พรมและเสื้อผ้า เป็นต้น
กัดทำลายรากของพืชเกษตร พืชไร่ พืชผัก พืชสวนและไม้ผล
อย่างไรก็ดีเนื่องจากในประเทศไทยยังมีปลวกอยู่อีกกว่าหนึ่งร้อยชนิดที่มีความสำคัญในการช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

สมุนไพร กำจัดปลวก

ปลวกกินบ้าน เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ คนไทยประสบอยู่ขณะนี้ เนื่องจากมันสามารถทำลายบ้านเรือนให้เสียหายโดยสิ้นเชิงในเวลา 3-5 ปี ขณะที่ผู้อาศัยต้องใช้เวลาในการผ่อนบ้านนาน 10-15 ปี เหตุนี้เองจึงทำให้มีการคิดค้น สมุนไพรกำจัดปลวก ชึ้นมาทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ราคาถูก ประสิทธิภาพเยี่ยมที่สกัดจากสารธรรมชาติ เพื่อนำมาทดแทนการใช้งานสารเคมีสังเคราะห์ วัตถุประสงเพื่อ ต้องการลดประชากรของปลวก และหยุดการขยายพันธุ์ของปลวก สมุนไพร กำจัดปลวก

สำหรับส่วนประกอบของ สมุนไพรกำจัดปลวก ที่นำมาวิจัยนั้นประกอบด้วย

1. ใบและต้นตะไคร้หอม (Citronellol) เป็นสารดึงดูดแมลงให้มาอยู่รวมกัน

2. หัวหญ้าแห้วหมู (Selinnadiene) เป็นสารดึงดูดแมลงให้มาอยู่รวมกัน

3. ใบและต้นสาบเสือ (Eupathal) มีผลทำให้แมลงไม่ลอกคราบ

4. เมล็ดพริก (Capsaisin) มีผลยับยั้งเอนไซม์ในแมลงที่กำลังเจริญเติบโต

5. เนื้อของเมล็ดสะเดา (Azadirachtin) มีผลให้แมลงตัวอ่อนไม่ลอกคราบ

6. เมล็ดงา (Sessamoline) เป็นสารเสริมฤทธิ์ในสารกำจัดแมลงกลุ่ม pyrethroid

7. เหง้าขมิ้นชัน (Curcumin) เป็นสารดึงดูดแมลงสังคมให้มารวมกัน

8. รากหางไหล (Rotenone) มีผลทำให้แมลงตายจากกระบวนการยับยั้งการหายใจ

แต่เนื่องจากสมุนไพรเหล่านี้ปลวกไม่ชอบกิน ซึ่งหากจะฆ่าปลวกได้ต้องมาผสมกับไม้ที่ปลวกชอบกินเช่น ฉำฉา โกงกาง ทองหลาง ในอัตราส่วน สมุนไพร 1% และอีก 99% เป็นไม้ สมุนไพร กำจัดปลวก


ขอบคุณที่มา http://www.jcc2u.com/main/?p=9

กำจัดปลวก มดและแมลงสาบด้วยวิธีง่ายๆ

กำจัดปลวก ทราบว่ามีใครบ้างที่ต้องเผชิญกับเจ้าพวกมด แมลงต่าง ๆ ที่มากวนใจภายในบ้านกันบ้างหรือเปล่า เชื่อแน่ ๆ ว่าจะต้องมีอย่างน้อย ๆ ก็สักคนสองคนล่ะน่า …

ซึ่งเจ้าพวกมดและแมลงทั้งหลายนี้ถือเป็นปัญหากวนใจที่เหล่าบรรดาแม่บ้านทั้งหลายต่างต้องเผชิญกันมาแล้วแทบทั้งนั้น ซึ่งวิธีกำจัดส่วนใหญ่ที่หลาย ๆ บ้านใช้กันก็คือ การใช้สารเคมีฉีดเพื่อฆ่าให้ตาย ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วทันใจจริง ๆ แต่ก็อาจจะทำให้มีสารเคมีตกค้างได้ด้วยเช่นกัน

วันนี้ไปเจอวิธีการไล่เจ้าพวกมดและแมลงต่าง ๆ ด้วยวิธีธรรมชาติมา เลยเอามาฝากให้เพื่อน ๆ ที่นี่ลองเอาไปใช้กันดูนะ กำจัดปลวก

ใช้ฟองน้ำเปียกๆ เช็ดตามทางมด มดจะหาทางเดินไม่เจอ หรือ ใช้ผงฟูโรยตามทางของมด

โรยพริกป่น สะระแหน่แห้ง กากกาแฟ ตามบริเวณที่มดเดินหรือบีบมะนาวตามรูเข้าของมด แล้วทิ้งเปลือกมะนาวไว้ตรงนั้น ปลูกสะระแหน่ไว้รอบบ้าน มดจะไม่เข้าใกล้

ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำเช็ดตามทางเดินมด แมลงสาบ กำจัดปลวก

ใช้ข้าวโอ๊ตหรือแป้งข้าวโพดผสมปูนปาสเตอร์ในอัตราส่วนเท่าๆ กัน โรยบริเวณที่แมลงสาบมารบกวน เมื่อแมลงสาบกินเข้าไปปูนพลาสเตอร์จะแข็งตัวแมลงสาบจะตาย

ใช้ผงฟูผสมกับน้ำตาลทรายอย่างละเท่าๆ กัน โรยบริเวณที่แมลงสาบมารบกวน

ใช้แป้งข้าวโพด 2 ช้อนโต๊ะ บอแร๊กซ์ 4 ช้อนโต๊ะ ผสมให้เข้ากันใช้โรยบริเวณที่แมลงมารบกวน

เอาตะไคร้หอมหั่นแล้วตำ คั้นเอาแต่น้ำแล้วนำไปเคี่ยวจนเป็นน้ำมันใช้ทาผิวหนังกันยุง

ใช้กาบมะพร้าวหรือเปลือกส้มตากแห้งสุมไฟ เพื่อให้เกิดควันไล่ยุง

ปลูกต้นแก้วหรือต้นราตรีไว้บริเวณปากประตู หน้าต่าง จะช่วยไล่ยุงได้

เป็นวิธีที่ทำได้ง่าย ๆ เลยทีเดียว แถมยังไม่มีสารเคมีตกค้างให้เป็นอันตรายด้วย ยังไงเพื่อน ๆ ที่นี่ก็อย่าลืมเอาไปลองใช้กันดูนะ กำจัดปลวก

ขอบคุณที่มา: 108-1000 เรื่อง วันที่ 10 ตุลาคม 2551 อักษรเจริญทัศน์ (อจท)

ข้อมูลจาก : ครูนวพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

2552/08/17

วิธีกำจัดปลวกแบบธรรมชาติ

กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร, กำจัดปลวก, ปลวก, เหยื่อล่อปลวก, บริษัทกำจัดปลวก, วิธีกำจัดปลวก, ฆ่าปลวก, วิธีฆ่าปลวก, pest control,herbalcid